Vedtægter

KUNSTSKABET

Kunst- og Kulturcenter for børn og voksne.

Kulturhuset, Ågade 6, 7080 Børkop

                                                

§  1.                      Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune.

 

§  2.                      Foreningens formål er at skabe et levende og
                             og  inspirerende  fællesskab, der giver næring til  

                             fantasien og lyst og mod til at udtrykke sig    
                             skabende og dermed styrke en aktiv medleven

                             i kulturen.

 

§  3.                      Foreningens aktiviteter består af:  Billedskole for børn samt andre former for kreative og/eller kunstneriske undervisningsforløb for såvel børn som voksne. Gerne i samarbejde med andre kulturelle institutioner i kommunen.  Derudover arrangeres studieture, ekskursioner, kunstudstillinger, koncerter, foredrag og andre kunstneriske oplevelser og aktiviteter.

                                                         

Deltagelse i aktiviteter kræver ikke medlemskab.

 

                             §  4.                      Foreningens ledelse består af en bestyrelse  på 5
                                                           medlemmer, der vælges blandt foreningens 
                                                           medlemmer. 

                                                                                       

Foreningens undervisere kan repræsenteres i foreningens bestyrelse, idet der blandt underviserne kan udpeges tre repræsentanter, der dog ikke har stemmeret. Se § 5.

 

                                                          Voksne kursister over 18 år har mulighed  for at
                                                           udpege en repræsentant til bestyrelsen  - dog
                                                          uden stemmeret.

                                                                                                                                                

                                                          Bestyrelsen har det overordnede ansvar for
                                                          foreningens administrative og  økonomiske

                                                          anliggender, men kan i forbindelse med den                                                                         daglige drift uddelegere opgaverne.

                                                          Beslutninger af økonomisk karakter kræver    
                                                          bestyrelses godkendelse.
 

 

                                                          Bestyrelsen tegnes af formanden sammen med et
                                                          bestyrelsesmedlem. Overfor offentlige

                                                          myndigheder tegnes foreningen af formanden   
                                                          sammen med kassereren.

                                                      

                                                          Foreningen opererer med følgende
                                                          medlemsskabstyper:

                                                                                       Personligt medlemskab

                                                                                       Husstands medlemskab

                                                                                       Institutionsmedlemskab

                                                          Hvert medlemskab har én stemme.

 

§  5                       Bestyrelsen vælges på den årlige
                                                          generalforsamling, som finder sted hvert år
                                                          inden udgangen af maj måned, hvor også
                                                          årsregnskabet fremlægges.                

 

                                                          Indkaldelse sker skriftligt eller pr. mail til
                                                          medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

 

                                                          Dagsorden skal indeholde følgende punktér:

                                                          1.                          Valg af dirigent

                                                          2.                          Formandens beretning

                                                          3.                          Aflæggelse og godkendelse af
                                                                                       revideret regnskab

                                                          4.                          Behandling af indkomne forslag

                                                          5.                          Valg af bestyrelsesmedlemmer

                                                          6.                          Valg af suppleanter

                                                          7.                          Valg af revisor samt
                                                                                       revisorsuppleant

                                                          8.                          Fastsættelse af næste års
                                                                                       kontingent

                                                          9.                          Eventuelt

 

                                                         

Der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer. Et valg gælder
                             for 2 år, således der vælges 2 medlemmer i lige
                             årstal og 3 medlemmer i ulige årstal.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær o.s.v. umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 

                                                          Derudover vælges der hvert år 2 suppleanter.
                                                          Dette valg gælder for ét år ad gangen.

 

Evt. repræsentanter for foreningens undervisere udpeges af og blandt samtlige undervisere, dog således at man bestræber sig på, at der er 3 kunstarter repræsenteret, såfremt dette er muligt. Også disse valg gælder for 2 år, således der vælges 1 medlem i lige årstal og 2 medlemmer i ulige årstal. Ved første valg vedtages hvilke personer der, er på valg det efterfølgendeår.

 

                                                          Hvert år vælges ligeledes en revisor samt en revisor
                                                          suppleant. Genvalg kan finde sted.

 

Hvert medlem har et antal stemmer svarende til antallet af bestyrelsesmedlemmer på valg det pågældende år. Hvert medlem kan kun afgive én stemme på hver kandidat. De foreslåede kandidater sættes under afstemning samlet.

 

                                                          Børn og unge under 18 år har ikke stemmeret.

 

                                                          Medlemmer har alene stemmeret ved personligt
                                                          fremmøde.                                                Valg til bestyrelsen kræver ikke personligt     

                                                                   fremøde. Blot en skriftlig bekræftelse, at man er villig til valg.


           

 

§ 6.                       Foreningens formand indkalder til bestyrelsesmøde så ofte dette skønnes nødvendigt eller såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer anmoder derom. (Dog afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt)

 

Foreningens formand eller 3 af foreningens menige bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt dette skønnes nødvendigt. Ligeledes kan 1/3 af foreningens medlemmer indkalde til en sådan. Indkaldelse skerskriftligt eller pr. mail med mindst 14 dages varsel.

 

                                                                         

§  7.                   Ansættelser og afskedigelser af undervisere m.v. foretages af bestyrelsen.

            

§  8.                      Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær fremsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

                            

Forslag til vedtægtsændringer eller til foreningens ophør skal dog være formandeni hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

 

§  9.                      Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

§ 10.                     Vedtægtsændringer vedtages på ordinær eller ekstra ordinær generalforsamling med minimum 75 % af de fremmødte stemmeberettigede.   

 

§ 11.                     Ved en eventuel nedlæggelse af foreningen anvendes foreningens formue til udvikling af børnekulturen i Vejle Kommune administreret af  Kulturudvalget i Vejle Kommune.

 

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling.

 

 

Børkop, den 2. april 2014

 

_____________________________

Som Dirigent - Mogens Maaløe Hansen